Členská schůze

 
Členská schůze je nejvyšším orgánem základní organizace. 
 
Schůzi svolává výbor. Výroční členská schůze se koná jednou v roce. Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby základní organizace. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů základní organizace. 
 
Svolání členské schůze oznamuje výbor členům alespoň 5 dnů předem.  
 
Členskou schůzi řídí předseda nebo místopředseda, popř. výborem pověřený člen základní organizace. 
 
Výroční členská schůze: 
 •  schvaluje výroční zprávu o činnosti, jejíž součástí je i zpráva o hospodaření, a zprávu kontrolní a revizní komise
 • projednává a schvaluje zaměření činnosti a hospodářský rozpočet na běžný rok
 • stanovuje počet členů orgánů základní organizace
 • volí a odvolává členy výboru a kontrolní a revizní komise, případně jednoho revizora (viz § 20 odst. 1 stanov)
 • ustavuje na návrh výboru odborné komise a volí a odvolává jejich členy a včelařské důvěrníky
 • volí delegáty na okresní konferenci, popřípadě jejich náhradníky
 • navrhuje kandidáty do okresních orgánů a vyjadřuje se k návrhům na kandidáty do ústředních orgánů z řad členů, které vede v evidenci
 • schvaluje část členských příspěvků, která je příjmem základní organizace, může stanovit také zápisné novým členům svazu
 • stanovuje registrační příspěvky, maximálně ve výši části členského příspěvku na člena, která je příjmem základní organizace, 
 
Členská schůze: 
 • projednává a schvaluje průběžné zprávy o činnosti základní organizace a výboru
 • je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena výborem ZO
 • jedná a rozhoduje o záležitostech, které příslušejí výroční členské schůzi, v případě, kdy je potřeba tyto záležitosti projednat a rozhodnout před svoláním výroční členské schůze.